ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ

Παροχές

Σας παρέχουμε:

  • Οχήματα επιπλάδικα για μετακομίσεις
  • Οχήματα ανυψωτικά μέχρι 12 ορόφους
  • Οχήματα γερανοφόρα
  • Οχήματα ψυγεία μικρών διαστάσεων για διανομές προϊόντων εταρειών, μέχρι επικαθήμενα ψυγεία 34 παλετών
  • Οχήματα καλαθοφόρα για διάφορες εργασίες (π.χ. κλάδεμα δέντρων)
  • Ενοικίασης κάδων